Onze Speerpunten


                TWAALF   SPEERPUNTEN   TELEURGESTELDE  BURGERSALGEMEEN: wij streven naar een gezond-verstand-politiek, resultaatgericht en op basis van redelijkheid, rechtvaardigheid en realisme.

Vanzelf hekelen wij alle bestuurlijke en politieke blunders en verspilling van gemeenschapsgeld waarvan de (Eindhovense) burger bij voortduring de dupe is en was de afgelopen jaren.  (zie daarvoor ook onze Teleurstellingenlijst)

Politiek en ambtenarij dienen volledig dienstbaar te zijn aan de stad en de burgers in plaats van om hun eigen machtsbolwerken, achterkamertjes en partijbelangen in stand te houden.

Het bestuur van de stad dient volledig transparant te zijn en op alle fronten controleerbaar voor de media en de burgers.


*1. VEILIGHEID  en CRIMINALITEIT

Iedereen, jong en oud, moet op elk moment veilig over straat kunnen in Eindhoven.

Groepen die anderen terroriseren of in hun leefgenot aantasten worden niet getolereeerd.

Alle denkbare creatieve en wettelijk toegestane middelen worden ingezet om de veiligheid van de burgers, hun kinderen en hun bezittingen te kunnen garanderen.

Politieagenten gaan weer gewoon hun werk doen in de wijken in plaats van bedolven te worden onder administratieve handelingen  -waardoor burgers zelfs ontmoedigd worden in het doen van aangifte`s- en in plaats van goedbedoelende burgers die bij nacht en ontij burgerwachten zouden moeten gaan vormen om hun eigen leefomgeving nog enigzins leefbaar en veilig te houden.

Het is voor ons volstrekt onacceptabel dat jaarlijks een op de vijf burgers slachtoffer wordt van een misdrijf en dat de inbraakscore in Noord-Brabant de hoogste is van Nederland. (3,7 keer hoger dan in het Noorden en dus ook hogere premies, maar liefst 47% meer premie dan voor een vergelijkbaar rijtjeshuis in Groningen)*2. LEEFOMGEVING  /  STADSONDERHOUD

De stad moet een gezond leefklimaat hebben met voldoende publieke voorzieningen voor alle bevolkingsgroepen en goede recreatieplekken.

Buurtverenigingen weten het beste wat goed is voor hun wijk en moeten een werkbaar eigen budget krijgen en daarnaast een belangrijke vorm van zeggenschap/ inspraak daar waar het hun eigen leefomgeving betreft.

Het stadsonderhoud wordt steeds meer een sluitpost of bezuinigingspost op de begroting. Dit kan en moet uiteraard veel beter en stadsverloedering en leegstand moeten met verve worden bestreden.

Meer mooie pleinen, met groen en fonteinen in de stad waar het goed toeven is.

Het verwijderen van ontsierende graffiti dient tot de reguliere taakstraffen te gaan behoren.

Woningcorporaties met exorbitante salarissen voor bestuurders moeten weer terug naar hun kerntaken in plaats van geld te steken in schimmige en megalomane bouwprojecten.  Een breed assortiment dus van goed-onderhouden en betaalbare huurwoningen in een fijne leefomgeving waarin woongenot, wooncomfort en de menselijke maat centraal staan en het loont om je in te zetten voor je eigen buurt of wijk.

Bij noodzakelijk bestratingswerk dient een veel betere afstemming en coördinatie te zijn tussen de diverse partijen. Het komt helaas nog veel te vaak voor dat werkzaamheden klaar zijn en een week later de volgende partij de straat weer komt opbreken voor iets anders.*3. HUISHOUDBOEKJE  STAD EINDHOVEN en AMBTENAREN

Het moet afgelopen zijn met politieke, elitaire, en vooral geldverkwistende hobby`s van enkelen ten koste van de meerderheid.

(begrotingstekort oplopend tot ruim 26 miljoen euro in 2017 !!)

De klachten- en vergunningsprocedures voor burgers en bedrijven moeten veel korter en simpeler en er moet zo spoedig mogelijk een gemeentelijke objectieve ombudsman of -vrouw komen die bindende uitspraken kan doen en het vertrouwen van de burger in een faire overheid kan terugwinnen.

De ambtenaren dienen bij voortduring als inzet te hebben om de dienstverlening (het woord zegt het al) aan de Eindhovense burgers en bedrijven te optimaliseren.

De gemeente gaat duidelijk zichtbaar op de eigen website vermelden wat de financiële staat van de stad is, de financiële reserves en de schuld per hoofd van de bevolking.

Evenzo een duidelijk overzicht van de gemaakte dienstreizen van het college en ambtenaren, het nut en de noodzaak daarvan en de gemaakte kosten daarvoor.

De gemeentelijke belastingen moeten zo laag mogelijk zijn, slechts kostendekkend, en liever nog verlaagd worden.

Wethouders die er een rommeltje van maken krijgen van ons een gele kaart, gevolgd door de rode. Ambtenaren die aantoonbare blunders maken mogen van ons een flinke financiële sanctie krijgen -bijvoorbeeld een maandsalaris- die dan ten goede komt aan de voedselbank of andere armoede-bestrijdingsprojecten.

Een ambtenaar die in Eindhoven woont of wil wonen verdient de voorkeur boven een ambtenaar die het verkiest om buiten de stad te wonen.

Het moet afgelopen zijn met het verkwisten van de gemeentelijke financiële reserves en er dient een gedegen financiëel beleid te worden gevoerd op basis van een gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. (niet meer uitgeven dan er binnenkomt, dat moet elke burger ook)*4. ECONOMIE  en WERKGELEGENHEID

Er moet gestreefd worden naar zo optimaal mogelijke voorzieningen op het gebied van werkgelegenheid en scholingsaanbod.  

Een duurzame economie dient echter te prevaleren boven een economie die mens- en milieuonvriendelijk is en er slechts op is gericht om een elitaire toplaag aan te zetten tot nog meer bonussen en graaigedrag.

In lijn met het streven van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economie -die conform kabinetsbeleid tot 2017 2,7 miljard willen besparen- en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zal het verbeteren van dienstverlening aan burgers en bedrijven en het aanpakken van onnodige regeldruk (lees bemoeizucht) hoge prioriteit dienen te krijgen ook binnen de gemeente Eindhoven.

Sowieso is het verminderen van regeldruk en onnodige adminstratieve belastingen cruciaal voor een goed en aantrekkelijk ondernemingsklimaat.

Veel winst valt nog te behalen in toepassingen gericht op energiebesparing, duurzame energiewinning en innovatieve levensloop-bestendige woningbouw.*5. GEZONDHEID  en ZORG

Gezondheid en gezondheidszorg zijn voor ons belangrijke punten. In een zich almaar individualiserende maatschappij dienen de gezondheidsvoorzieningen optimaal en voor een ieder toegankelijk en betaalbaar te zijn.

Met name de ouderen die deze maatschappij hebben opgebouwd mogen op geen enkele wijze slachtoffer worden of zijn van geld- of tijdgebrek in de zorg en verpleging.  De mate waarin wij voor onze hulpbehoevenden kunnen zorgen is maatgevend voor het niveau van onze beschaving en de empathie voor zwakkeren en hulpbehoevenden in onze samenleving.

Ook hier minder topsalarissen, meer menselijkheid en veel minder bureaucratie en

een absoluut einde aan gemeentelijke subsidies aan instellingen of organisaties die beschamende salarissen uitbetalen aan hun bestuurders.

Fijnstof is een grote gezondheidsbedreigende factor en zal vele malen meer serieus moeten worden genomen dan tot nu toe het geval was in Eindhoven.*6. NATUUR, DIERENWELZIJN en RECREATIE

Mens en dier hebben behoefte aan natuur en voldoende ontspanningsmogelijk-heden in die natuur. Het behoort dan ook tot ons grootste erfgoed en dient beschermd te worden tegen onnodige inperkingen, vervuiling en verwaarlozing.  Zonder een adequaat natuurbeleid zullen mens, dier en plant vroeg of laat de rekening gepresenteerd krijgen.

Schaliegas is een miskleun, zelfs volgens oud-Shell-topman Peter Voser (“negatieve verrassingen schaliegasboringen”) en brengt onomkeerbare schade toe aan mens en natuur.

Wat ons betreft geen dierenbelastingen,net zo min als andere belastingvormen die ooit slechts bedacht zijn om nog meer geld uit de zak van de burgers te kunnen trekken.

Maar bijvoorbeeld wel een collectieve betaalbare dierenverzekering inclusief gratis chippen.

Het dierenopvangcentrum moet nu eindelijk eens een dierwaardige nieuwe behuizing krijgen in plaats van het al jaren durende pappen en nathouden en oplappen.*7. SPORT  en ONTSPANNING

Mens sana in corpore sano, een gezonde geest in een gezond lichaam dus.

Het spreekt voor ons vanzelf dat er een voldoende en divers aanbod is van sport- spel- en ontspanningsmogelijkheden in en rond de stad.  Deste groter het welbevinden en de lichamelijke gezondheid van de mensen, deste minder gezondheidszorg en aanspraken op dure voorzieningen nodig zullen zijn.

Het is dan ook een kerntaak voor een gemeentelijke overheid om te zorgen dat die voorzieningen er zijn -zeker ook in wijken- en dat deze op peil ,en vooral ook betaalbaar, blijven voor de inwoners.*8. KUNST  en CULTUUR

Kunst en Cultuur behoren tot het intellectuele erfgoed van onze maatschappij, maar dat doet design ook.  Wij vinden dan ook dat zowel kunst, cultuur als design in staat moeten zijn om zichzelf te bewijzen, verkopen en dus ook grotendeels de eigen broek op te houden.

Zo veel mogelijk op eigen kracht dus en hooguit een overheid die meedenkt, enthousiasmeert en faciliteert, maar geen overheid die koste wat kost miljoenen gemeenschapsgeld in bodemloze putten blijft stoppen zoals het Van Abbemuseum.  

Wij zijn voor privatisering daarvan, externe sponsoring van tentoonstellingen, en/of specifieke zalen en eventuele gemeentelijke subsidies (achteraf) naar rato van bezoekscijfers bij evenementen en exposities. (publieke waardering gekoppeld aan subsidiehoogte dus en aldus een positieve stimulans om een goed product neer te zetten en zo veel mogelijk publieke waardering te oogsten.)*9. SCHOLING en EDUCATIE

Het aanbod van scholing dient divers te zijn, voor een ieder toegankelijk en vooral ook vraaggerelateerd vanuit de samenleving.  Als er veel behoefte is aan stratenmakers, moeten we niet iedereen willen opleiden tot therapeut.

De stofkam moet eens door alle bureaucratie in het onderwijs, de wazige, en vaak dictatoriale schoolbesturen en met name ook de staat van onderhoud van scholen en de gezondheidsaspecten van vaak vervuilde leslokalen met een ongezond of slecht onderhouden klimaatbeheersingssysteem waaraan onze kinderen worden blootgesteld.

Ook moeten we de signalen vanuit het onderwijsveld serieus nemen met betrekking tot overvolle klasssen.*10. ECHTE DEMOCRATIE /  STADSBESTUUR / DE BURGERS ZIJN DE BAAS/ BESTUURLIJKE- POLITIEKE VERNIEUWING

De laagste opkomst van Nederland bij de verkiezingen in 2010 (43,5 procent) vinden wij het failliet van de democratie !

Fatsoenlijke politiek en het vertrouwen van burgers weer terug zien te krijgen is voor ons van essentiëel belang.

Kiezers moeten weer met een gerust hart kunnen gaan stemmen in de volstrekte wetenschap dat hun belangen vier jaar goed worden behartigd in dat Stadhuis.

Nu eindelijk eens luisteren dus naar de eigen burgers en er dan vervolgens ook nog eens naar handelen.

Overheden en bestuurders moeten eerlijk durven toegeven als er fouten zijn gemaakt en verantwoordelijken moeten daarop -eventueel met een financiële boete- kunnen worden afgerekend.

Bestuurlijke transparantie moet een vanzelfsprekendheid zijn en geheime overleggen moeten alleen bij zeer hoge uitzondering plaatsvinden.

Burgers kunnen desgewenst zelf met ons meeschrijven aan amendementen of moties die hun belangen raken.

Er moeten bindende referenda komen over belangrijke/ spraakmakende zaken in de stad of een wijk.

Burgers/ wijkbewoners moeten zonder al te veel drempels onderwerpen op de raadsagenda kunnen krijgen die vervolgens niet automatisch op de commissievergaderingen of de archiefkast worden afgeschoven.

(burgerinitiatief / burgerraadsvoorstel)

De politiek moet niet alleen maar óver burgers praten, maar juist mèt die burgers.

Er moet eens per maand een inloopmiddag of -avond komen in het stadhuis waar burgers zaken kunnen aankaarten die hen dwarszitten en de politieke vertegenwoordigers van elke partij bekennen dan kleur en geven ter plekke uitsluitsel of hun mening.*11. VRIJWILLIGERSWERK / MANTELZORG

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in Nederland en Eindhoven en de smeerolie van onze maatschappij. Er moet dan ook veel meer waardering en beloning komen voor vrijwilligers en mantelzorgers dan de huidige dooddoeners en speldjes.

De vrijwilligerscentrale moet van een niet-centrale locatie geherhuisvest worden op een A-locatie in de binnenstad die uitnodigt tot deelname.*12. VERKEER / MOBILITEIT / BEREIKBAARHEID

Het is natuurlijk van het grootste belang dat verkeer kan blijven doorstromen, dat mensen toch mobiel kunnen blijven en bedrijven en instellingen goed bereikbaar zijn en blijven.

Wij denken dan ook aan stadsbreed referendum over de gewenstheid van een goed en gratis openbaar vervoersysteem voor iedereen binnen de stad (analoog aan de hoofdstad van Estland met 420.000 inwoners) desnoods een retourtje binnen de stad altijd voor een euro, en daarnaast zo veel mogelijk innovatieve oplossingen voor transport van goederen en personenvervoer zonder afbreuk te doen aan service en doelmatigheid.

Onderzoek naar een monorail- of buizentransportsysteem behoort daarbij wat ons betreft tot de mogelijkheden.


Politiek is voor ons het zo creatief mogelijk oplossen van maatschappelijke problemen en het anticiperen daarop om deze problemen juist te voorkomen.

Daar zijn wij goed in bij TELEURGESTELDE BURGERS !

(en rekenen kunnen we ook !!)